تفاوت اسپیرولینا و کلرولا

کلرلا

اسپیرولینا

 

اسپیرولینا 15 تا 20 درصد بیشتر دارد

پروتئین

میزان آن در کلرلا بیشتر از اسپیرولینا است

کلروفیل

رنگدانه غالب در اسپیرولینا است و باعث تیرگی رنگ سبز این جلبک است

فیکوسیانین

-

دارد

ویتامینB

دارد

-

ویتامین  C

دارد

-

لوتئین

+ (1 ساعت قبل از هر وعده غذا حداقل 6 عدد در روز )

-

کاهش وزن

-

 

+ ( 1 ساعت بعد از هر وعده غذا حداقل 6عدد در روز )

افزایش وزن

/ 0 نظر / 398 بازدید