میزان مصرف روزانه :

میزان مصرف روزانه :

بنا به نیاز مصرف کننده می توان به اشکال ذیل مصرف گردد :

  • اسپیرولینا به عنوان جایگیزین غذا : 10-12 عدد در روز معادل 5- 6 گرم
  • اسپیرولینا در موارد حاد : 4- 6 عدد در روز معادل 2 - 3 گرم
  • اسپیرولینا در موارد مزمن : 2- 3 عدد در روز معادل 1- 5/1 گرم
  • اسپیرولینا جهت افزایش وزن : 2- 3 عدد 1ساعت بعد از هر وعده غذایی

 

**  جهت مصرف کودکان میزان مصرف به نصف مقادیر بالا کاهش می یابد .

/ 0 نظر / 53 بازدید